"Sociaal werk kent geen beperkingen,

behalve degene die we zelf maken"

 

~ FlexPay Het Sociaal Uitzendbureau ~

Anti Discriminatiebeleid


Antidiscriminatiebeleid bij werving & selectie


Algemeen uitgangspunt


De bedrijfsvoering van FlexPay BV is erop gericht om werkzoekenden een eerlijke kans op werk te geven, ongeacht diens leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit.

Bij de werving en selectie worden werkzoekenden gelijk behandeld doordat zij uitsluitend worden beoordeeld op criteria die functie-gerelateerd zijn.

Doel

Het doel van dit beleid is om jegens de medewerkers en derden duidelijk en transparant te zijn over:

1. Wat FlexPay BV verstaat onder discriminatie/ discriminerende verzoeken;

2. Wat het standpunt is van FlexPay BV ten opzichte van discriminatie/ discriminerende verzoeken;

3. Handelen door medewerkers:

1. Wat van de medewerkers wordt verwacht hoe zijn handelen tijdens hun werkzaamheden, met name bij de werkzaamheden (ter ondersteuning van de bedrijfsactiviteiten) rondom de werving en selectie;

2. Waar de medewerker terecht kan voor overleg en/ of een melding;

3. Verantwoordelijkheden van de werkgever.

 

1. Definitie discriminatie

Onder discriminatie wordt verstaan: het maken van direct en indirect onderscheid tussen personen op grond van leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit.

Onder discriminatie wordt uitdrukkelijk ook verstaan het ingaan op verzoeken van opdrachtgevers om bij de werving en selectieonderscheid tussen personen te maken op basis van criteria die niet noodzakelijk of relevant zijn voor een goede invulling van de functie.

 

1. Standpunt FlexPay BV

1. FlexPay BV wijst iedere vorm van discriminatie af.

2. Verzoeken van opdrachtgevers om bij de werving en selectie rekening te houden met bepaalde criteria worden uitsluitend gehonoreerd indien er spraken is van objectieve rechtvaardigheid.

Er is sprake van objectieve rechtvaardigheid als het selecteren op de verzochte criteria:

· Een legitiem doel dient. Dit houdt in dat er een goede -functie gerelateerde- reden is om bij de werving en selectie te selecteren op betreffende criteria (een voorbeeld van een legitiem doel is veiligheid);

· Resulteert in het bereiken van het legitieme doel, het middel is geschikt om het doel te bereiken;

· In redelijke verhouding staat tot het doel, er is sprake van proportionaliteit ten opzichte van het doel;

· Noodzakelijk is omdat er geen andere, minder onderscheid makende manier is om het doel te bereiken, er wordt voldaan aan het noodzakelijk criterium.

1. FlexPay BV tolereert niet dat de medewerkers discriminerend worden bejegend door derden. Onder medewerkers wordt hier tevens verstaan de werknemers die werkzaamheden verrichten onder leiding en toezicht van een inlener.

 

1. Handelen door de medewerkers

1. De medewerkers hebben een eigen verantwoordelijkheid om alert te zijn op verzoeken van opdrachtgevers met discriminatoir karakter, dergelijke verzoeken te herkennen er zorg voor te dragen dat er geen medewerking aan wordt verleend.

2. Indien de medewerker twijfelt over het al dan niet aanwezig zijn van een objectieve rechtvaardiging bij een verzoek van een opdrachtgever om bij de werving en selectie rekening te houden met bepaalde criteria, of vragen heeft hoe een verzoek af te handelen, kan de medewerker voor overleg terecht bij zijn direct leidinggevende.

3. Indien de medewerker discriminatie signaleert en het aan de orde wilt stellen, misstanden of wangedrag wilt melden en/of een vertrouwenskwestie aan de hand heeft, kan de medewerker terecht bij zijn direct leidinggevende. Indien dit niet leidt tot een voor de medewerker afdoende resultaat kan de medewerker terecht bij de directie.

 

2. Verantwoordelijkheden van werkgever

FlexPay BV is verantwoordelijk voor:

1. Het creëren van een veilig werkklimaat waar men elkaar met respect bejegent, er ruimte is voor constructief overleg en ongewenst gedrag in welke vorm dan ook voorkomen en aangepakt wordt.

2. De kenbaarheid en implementatie van onderhavig antidiscriminatiebeleid. Hieronder wordt onder meer verstaan het er voor zorgdragen dat de medewerkers:

· Geïnformeerd zijn over en vertrouwd zijn met het beleid. Dit wordt gerealiseerd op volgende wijze: door het organiseren van een informatiebijeenkomst en het periodiek bespreken van dit thema in werkoverleggen. (vast agendapunt)

· Goede instructies hebben gekregen hoe discriminatie en discriminerende verzoeken te herkennen. Dit wordt gerealiseerd op volgende wijze: door het organiseren van een informatiebijeenkomst en het periodiek bespreken dit thema in werkoverleggen. (vast agendapunt)

· Voorbereid zijn op de situatie dat zij worden geconfronteerd met een discriminatoir verzoek en weten op welke manier zij het gesprek met opdrachtgevers kunnen voeren en keren. Dit wordt gerealiseerd op volgende wijze: thema meenemen in werkoverleggen. (vast agendapunt)

1. Inleners zullen worden geïnformeerd middels een nieuwebrief dat FlexPay BV zich conformeert aan dit beleid. Indien de situatie zich voordoet bij een inlener dan zal er een maatwerk aanpak worden gehanteerd (incl. schriftelijke registratie) die in de uiterste zin kan leiden tot het einde van de samenwerking.

2. Dit beleid zal vindbaar zijn op de website van FlexPay BV.

3. De evaluatie en bijstelling van onderhavig beleid.

 

1. Vragen en klachten

Indien medewerkers binnen FlexPay BV in aanraking komen met discriminatoir gedrag of dit signaleren, dan kan men hier melding van bij FlexPay BV.

Telefoonnummer: 0162-762862. Email: Info@flexpay.nl.

Eventuele klachten rondom discriminatie kunnen worden ingediend bij de directie van FlexPay BV. Deze handelt de klacht op objectieve wijze af waarbij het streven is binnen twee weken op de klacht te reageren.

Waar ligt jouw kracht?

Samenwerking om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
Giftback

Ondersteuning voor jongeren met een fysieke beperking met de zoektocht naar een baan

Emma at Work
Samen sterk, begeleiding en samenwerking voor mensen met een fysieke of zintuiglijke beperking
Inclumunity

Het begeleiden van nieuw aangekomen hoogopgeleide vluchtelingen of immigranten naar werk

We'RHere
Ervaringsdeskundigen die als verbinder inburgeringsgerechtigden begeleiden en ondersteunen
Multi Culturele Verbinders
Het Jobcoach Netwerk

FlexPay Het Sociaal Uitzendbureau faciliteert uitzend- en arbeidsovereenkomsten voor alle doelgroepen. Dit doen wij voor gemeenten, UWV, SW-bedrijven, Jobcoach- en reintegratiebedrijven, instellingen en bedrijven. Ons doel is het creeeren van een inclusieve arbeidsmarkt, waar er voor alle talenten passend en duurzaam werk is. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie, wij zullen u met plezier te woord staan: 0162-762862 of via info@flexpay.nl

Contact

Inclumunity

Meer informatie?

Wil jij meer informatie over onze communities, projecten of wil je gewoon eens kennismaken? Neem dan contact met ons op via een van de onderstaande contactmogelijkheden.

FlexPay Het Sociaal Uitzendbureau gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.