Onze samenwerkingspartners

 

 

   

 

 

FlexPay is door diverse instanties erkend:

FlexPay BV is vanaf de oprichting in 1999 aangesloten bij de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU). De NBBU is de brancheorganisatie voor het mkb-segment in de uitzendbranche en flexmarkt. Sinds 1994 behartigt de vereniging de collectieve belangen van bijna 900 uitzendbureaus en flexorganisaties in de ruimste zin van het woord en ondersteunt hen in de bedrijfsvoering. De NBBU is bevoegd tot het afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten. De vereniging weerspiegelt de kenmerken van haar achterban en van het midden- en kleinbedrijf in het algemeen. Wij zijn een compacte organisatie, makkelijk te benaderen en direct aanspreekbaar.

De NBBU ziet erop toe dat zijn leden betrouwbare, professioneel opererende ondernemingen zijn die de wet- en regelgeving, hoe complex ook, in acht nemen.
Zo houden wij Cao-controles om te zorgen dat de NBBU-Cao’s voor uitzendkrachten en voor vaste medewerkers in de uitzendbranche op een correcte manier worden gehanteerd. NBBU-leden moeten beschikken over het SNA-Keurmerk. Deze certificering is een waarborg dat de bij de NBBU aangesloten bureaus voldoen aan de wet- en regelgeving, voortvloeiend uit het ter beschikking stellen van flexkrachten. Kortom, flexorganisaties worden niet zomaar lid bij de NBBU.

NEN-Norm

FlexPay voldoet reeds sinds 2007 aan de strenge eisen van de NEN-norm voor uitzendbedrijven. De norm is vastgelegd in een nationale norm NEN 4400-1:2010, zie hier het actuele certificaat .Dit keurmerk is een hoogwaardig en onafhankelijk betrouwbaarheidskeurmerk dat bestaat voor alle ondernemingen die arbeids-krachten ter beschikking stellen en (onder)aannemers van werk: De Norm van de Stichting Normering Arbeid (SNA).

Actueel

Samen simpel SROI omzetten in meerwaarde voor mensen!

Met Gift Back is onze ambitie samen met de overheid, inkopers en leveranciers, de SROI invulling handen en voeten te geven. Op een transparante wijze de budgetten in te zetten, waar het ook voor is bedoeld; kandidaten duurzaam uitplaatsen en verder helpen op de arbeidsmarkt.