Privacy Statement

Waarom FlexPay BV uw gegevens nodig heeft?

FlexPay BV verwerkt uw persoonsgegevens om haar werkzaamheden uit hoofde van
een zakelijke opdracht en wettelijke verplichtingen uit te kunnen voeren. Daarnaast
dient FlexPay BV uw persoonsgegevens te gebruiken in het kader van het uitvoeren
van een met u gesloten overeenkomst. Het betreft salarisadministratie en/of invulling
juridisch werkgeverschap. Daarnaast om na het aangaan van een overeenkomst
rechtstreeks met u in contact te kunnen treden door middel van e-mail of (mobiele)
telefoon. FlexPay maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief
profilering.

Persoonsgegevens die worden verwerkt?

Door het invullen en insturen van het inschrijfformulier en kopie ID, paspoort of
verblijfsvergunning met uw persoonsgegevens maakt u gebruik van de diensten van
FlexPay BV en stemt u in met de verwerking hiervan daar er anders geen
overeenkomst kan ontstaan. FlexPay BV verwerkt de persoonsgegevens die op het
inschrijfformulier zijn ingevuld.

Hoe lang FlexPay BV gegevens bewaart?

FlexPay BV bewaart uw persoonsgegevens in haar personeelsdossier. Uw gegevens
worden niet langer gebruikt/bewaart dan strikt noodzakelijk overeenkomstig de
wettelijke verplichtingen of onderlinge toestemming, die nodig is om aan de
voorwaarden te voldoen en waarvoor uw gegevens verzameld dienen worden.

Delen met anderen

FlexPay BV verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor
de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@flexpay.nl
FlexPay BV zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek
reageren.

Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als
FlexPay BV bovengenoemde afspraken niet naleeft.

Beveiliging

FlexPay BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking
en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van FlexPay BV maakt gebruik
van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in
verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd
zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de
beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op
via info@flexpay.nl.

FlexPay BV
Postbus 33
5170 AA Kaatsheuvel
Telefoon: 0416 – 672090
E-mailadres: info@flexpay.nl

Actueel

Samen simpel SROI omzetten in meerwaarde voor mensen!

Met Gift Back is onze ambitie samen met de overheid, inkopers en leveranciers, de SROI invulling handen en voeten te geven. Op een transparante wijze de budgetten in te zetten, waar het ook voor is bedoeld; kandidaten duurzaam uitplaatsen en verder helpen op de arbeidsmarkt.